[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
Untitled Document
  แบบฟอร์มต่าง  
     
  รายการ ดาวน์โหลด
     
ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน (2/2/2560)
หนังสือตอบรับการเข้ารับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ.วันที่ 6 มี.ค. 2558
     
ใบสมัครประจำสถาบัน
     
แบบฟร์อมจ่ายค่าลงทะเบียน 1100 บาท
     
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
     
ใบคำร้องขอใบรับรอง หรือ ใบรายงานผลการเรียน
     
ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนจบการศึกษา
     
ใบรายงานนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 (ขร.) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)
     
ใบสมัครงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
     
ใบคำร้องขอลงทะเบียนสอบแก้ตัว
     
ใบรายงานผลการแก้ไขผลการเรียน
     
ใบลานักศึกษา
     
หนังสือมอบอำนาจ
     
ใบสมัครเรียน
     

 


(start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2081224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|