[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
  
ประวัติวิทยาลัย  
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
 
ประเภทของวิทยาลัย อาชีวศึกษา
 
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
 
 
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
ตั้งอยู่ เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จ.พะเยา 56000
 
เนื้อที่ ประมาณ 26 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา
 
ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี (วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค) คือ
  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ คือ ดร.สุรเจต  ไชยพันธ์พงษ์
  ภายใต้ พรบ. การจัดตั้งสถานศึกษาใบอนุญาตเลขที่ 0003/2539
 
อักษรย่อ C.tech
 
สีประจำวิทยาลัย สีเทา หมายถึง ความเป็นกลาง ความอ่อนโยน ความสุขมเยือกเย็น ซึ่งเป็นแนวในการอบรมนักศึกษาให้ใช้วิชาชีพด้วยความสุขุมรอบคอบและมีความอ่อนโยนอยู่เป็นนิจอันนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
 
ตราสัญลักษณ์
 
ปรัชญาวิทยาลัย  
 
มีความรู้ หมายถึงการมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการ และวิชาชีพทั้งความรู้ที่ได้จากประสบการณ์โดยตรงและความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ทางอ้อมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดจนนำความรู้ไปช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้
 
คู่คุณธรรม หมายถึงการมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีคุณภาพต่อชุมชนและสังคมโดยมีความสมบูรณ์ในจริยธรรมที่สำคัญอันเป็นหลักในการดำรงชีวิตให้สงบสุข ได้แก่ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณาช่วยเหลือตามโอกาส
 
นำอาชีพก้าวไกล หมายถึง การมุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ตามสาขาของตน นำไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ หรือบริหารธุรกิจส่วนตัวในการดำรงชีวิตของตนเอง และมีการนำเทคโนดลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
 
คำขวัญ เก่ง ดี มีสุข หมายถึง วิทยาลัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข


(start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2081224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|