[x] ปิดการแสดงผล
 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
  
อัตลักษณ์วิทยาลัย  
 

อัตลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค


เก่ง ดี มีอาชีพ : มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุก ๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านกิจกรรม ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของสถานศึกษา มีความรู้ คู่คุณธรรม นำอาชีพก้าวไกล จึงส่งผลทำให้ผู้เรียน เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ทั้งทางด้านการเรียน ด้านสังคมและด้านกิจกรรม และตรงตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

ปรัชญาของวิทยาลัย  :  มีความรู้   คู่คุณธรรม   นำอาชีพก้าวไกล
          มีความรู้ : หมายถึง การมุ่งเน้นใ้ห้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ ทั้งความรู้ที่ได้จากประสบการณ์โดยตรงและความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ทางอ้อม เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดจนนำความรู้ไปช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้
          คู่คุณธรรม : หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีคุณภาพต่อ ชุมชนและสังคมโดยมีความสมบูรณ์ในจริยธรรมที่สำคัญอันเป็นหลักในการดำรงชีวิต ให้สงบสุข ได้แก่ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์ความมีน้ำใจเป็นักกีฬาและมีน้ำใจเือื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณาช่วยเหลือตามโอกาส
          นำอาชีพก้าวไกล : หมายถึง การมุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ตามสาขาของตน นำไปเป็นพื้นฐาน ในการศึกษาต่อ และเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ หรือบริหารธุึรกิจส่วนตัวในการดำรงชีวิตของตนเอง และมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

วิสัยทัศน์
พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีสื่อที่นำสมัย และพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และอยู่สังคมอย่างมีความสุข และสามารถสร้างเครือข่าย เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษา เข้าสู่มาตรฐานทางการศึกษา

 (start:061716)


facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
[การเงิน / กองทุนกู้ยืม : 054-887121 , 086-4301887] [สำนักงานเลขานุการ : 054-887123 , 088-2081224]
[สำนักทะเบียนวิชาการ : 086-4301885] Fax : 054-887122 E-Mail : webmasterctech@gmail.com


โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา | สกสค. | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)|
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย|